Privatlivspolitik for idrætsforeninger
( Senest opdateret 01.08.2018 )

Øster Lindet Idrætsforenings dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og
gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun
personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål,
og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Formand Mogens Jensen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger
behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Mogens Jensen
Adresse: Terpvej 77, Stenderup, 6630 Rødding
CVR: 33404549
Telefonnr.: 22 60 61 91
Mail: mj@stenderup.eu
Website: www.osterlindetif.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger:
- Almindelige personoplysninger:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse,
indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o Ingen

2) Oplysninger om ledere og trænere:
- Almindelige personoplysninger:
o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-
mailadresse

2 af 5
o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til
foreningen og bankkontonummer

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o CPR-nummer
o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

3) Oplysninger om frivillige:
- Almindelige personoplysninger:
o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-
mailadresse

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o Ingen

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af
løn
Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner
og kursusdeltagelse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
(interesseafvejningsreglen)
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke
Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder
planlægning, gennemførelse og opfølgning
Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
Levering af varer og ydelser du har bestilt
Administration af din relation til os
2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder
kurser

3 af 5

Opfyldelse af lovkrav
Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
Administration af din relation til os
3) Formål med behandling af oplysninger på frivillige:
Opfyldelse af lovkrav
Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af
interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af
berettigede (legitime) interesser som:
Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger,
interne resultatlister m.v.
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v.,
herunder i forhold til generalforsamling
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent
m.v.
Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre
aktiviteter
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet
eller situation i foreningen
Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til
DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i
forbindelse med idrætsaktivitet
Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af
oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan
modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse
idrætsorganisationer
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år
behandles oplysninger om forældrene
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt
grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne
tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er
beskrevet ovenfor.

4 af 5
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til
enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om
barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke,
indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale
medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse
og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til
idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler
dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner
eller som lønnet leder eller træner:
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i
overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af
foreningen
Ulønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i
overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlemsoplysninger i op til 3 år efter dit virke er ophørt
Lønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i
overensstemmelse med følgende kriterier:
Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det
regnskabsår, som bilaget drejer sig om
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav
gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

5 af 5
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og
lignende, så længe de har historisk værdi.
Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så
fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til
anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til
enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved
væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.
2. udgave, februar 2018.
Øster Lindet Idrætsforening | 6630 Rødding